Změna odpadového hospodářství obce - 1.krok: Čipování popelnic 4. května 2021

16.04.2021

Vážení občané, 

dne 23. prosince 2020 byl schválen nový zákon o odpadech, který vstoupil v účinnost hned 1. ledna letošního roku a který, spolu s dalšími předpisy, od základu mění zaběhlé postupy pro nakládání s odpady i stávající filosofii výpočtu poplatku za komunální odpad. Reaguje tak na již neudržitelný stav, kdy téměř polovina komunálních odpadů v zemi je ukládána na skládky. 

Nová legislativa nutí obce i nás všechny k maximálnímu využívání odpadů, zlepšení jejich třídění a recyklaci využitelných materiálů. Postupně se totiž bude navyšovat cena za tunu komunálního odpadu ukládaného na skládky, a naopak se v jednotlivých letech bude snižovat limit pro množství odpadu připadajícího na obyvatele a ukládaného na skládku v rámci tzv. třídicí slevy. Do roku 2030 musí ČR recyklovat o třetinu více odpadu než v současné době, a začne také platit úplný zákaz skládkování recyklovatelných odpadů. Více než kdy jindy tedy bude platit, že "nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne". 

Z těchto důvodů musí jednotlivé obce nejpozději v letošním roce přehodnotit a příp. upravit svůj systém odpadového hospodářství tak, aby do budoucna požadavkům legislativy vyhověl a zároveň nezatížil obecní rozpočty nebo jednotlivé poplatníky. Stanovení poplatku bylo a je výhradně záležitostí obce, přičemž většina obcí systém nakládání s odpady poměrně výrazně dotuje, aby občané obcí nemuseli platit plné náklady. Za rok 2020 doplácela obec Čankovice na svozu TKO částku 46.438,- Kč, tedy přibližně 140 Kč/os. V této částce je již zohledněna odměna EKO-KOM za tříděný odpad, která se pohybuje čtvrtletně okolo 9.000,- Kč v závislosti na množství vytříděného odpadu.

V souladu s evropskými recyklačními cíli zavádí nový zákon o odpadech také postupné zvyšování poplatku za ukládání odpadů na skládky, a to ze současných 800 Kč za tunu v roce 2021 až na 1 850 Kč v roce 2029. Pro každý rok lze však zároveň nově uplatnit tzv. třídicí slevu. Cena je 500 Kč za tunu v případě, že se obec vejde do limitu množství odpadu připadajícího na obyvatele a ukládaného na skládku. Tento limit pro rok 2021 činí 200 kg za obyvatele a rok a bude se postupně každý rok o 10 kg snižovat (až na 120 kg v roce 2029). Podle nového zákona na třídicí slevu dosáhnou všechny obce, ale bude pouze na nich, jak dlouho tuto slevu budou v daném roce čerpat. Překročí-li obec povolený limit (200 kg v letošním roce), stoupne poplatek za uložení odpadu na skládku (letos tedy na 800 Kč za tunu).

Je tedy pouze jedna možnost, jak využívat třídící slevu po celý rok - třídit odpad a do popelnic vhazovat pouze odpad, který vytřídit nelze. Jestliže se nám toto nepovede, nebudeme moci uplatnit třídící slevu a celý systém svozu TKO v obci se výrazně prodraží, což nejvíce zaznamenají peněženky nás všech.  

Z předchozího textu vyplývá, že je v zájmu každé obce, aby měla do budoucna přesný přehled o tom, kolik odpadů na skládku ukládá. V průběhu letošního roku totiž bude muset každá obec, s přihlédnutím k místním zvyklostem i zkušenostem ostatních samospráv, zvolit, pokud možno ten nejvhodnější systém nakládání s odpadem včetně s tím spojeného nastavení základu místního poplatku a upravit je novou obecně závaznou vyhláškou. Ať už se ale obec rozhodne jakkoli, všechny zákonné možnosti jsou závislé na množství odpadu v kg (nebo na objemu nádoby na kg přepočteném). 

Svozová vozidla technických služeb zatím nejsou vybavena mobilní váhou, nemohou nám tedy dát přesný záznam svezeného množství TKO z obce. Tuto potřebu budou muset Technické služby řešit v následujících letech dle svých finančních možností, jelikož pořízení takové váhy je věc velice nákladná. 

Prvním krokem k upřesnění množství TKO je evidence svozových nádob. K této evidenci přecházejí všechny obce, které jsou sdružené v TS Hlinecko. 

Jako první k evidenci přicházejí na řadu popelnice (plastové a plechové) na směsný komunální odpad užívané občany  (nikoli podnikateli).

Jak to bude probíhat: 

  1. Po příštím svozu popelnic, který proběhne 4. května, neuklízejte své popelnice, nechte je vystavené před svým domem tak, aby bylo jasné, ke kterému č.p. patří.
  2. Pracovníci obce poté Vaši vysypanou popelnici opatří čipem a označí číslem popisným (sprejem). 
  3. Je nutné, aby jste vystavili všechny popelnice, které chcete svážet. Máte-li tedy doma více nádob, vyndejte ty, které pro svoz TKO používáte, i kdyby byly některé prázdné. Popelnice, která nebude očipovaná, nebude poté svozovou firmou obsluhována !!!
  4. Jakmile uvidíte takto označenou popelnici, můžete ji uklidit. Čipování tedy bude probíhat v den svozu, tj. 4.5.2021 a případně i dny následující. Vyčkejte tedy s úklidem popelnice, dokud neuvidíte, že byla očipována. 


Čipování popelnic hradí obec.

U plechových nádob se čip přinýtuje do spodní třetiny nádoby; u plastových nádob se přicvakne do konkrétního místa pod horním lemem nádoby. 

Pokud jde o podnikatelské subjekty (tj. osoby fyzické či právnické), ty by měly mít uzavřenou smlouvu na svoz odpadu z provozoven přímo s Technickými službami Hlinsko (příp. jinou osobou oprávněnou k nakládání s odpady) a označení nádob čipem či samolepkou by měly řešit přímo tam (kontakt: Vendula Danielová, 469 326 558, 777 915 970, e-mail: danielova@tshlinsko.cz)

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI!