Nařízení Státní veterinární správy - Čankovice jsou v ochranném pásmu v souvislosti s PTAČÍ CHŘIPKOU !!!

17.02.2020

V souvislosti s výskytem ptačí chřipky ve Slepoticích bylo vymezeno ochranné pásmo 3 km od ohniska, ve kterém je zahrnuta i naše obec.

V důsledku toho bude proveden soupis VŠECH HOSPODÁŘSTVÍ, kde je chována či držena DRŮBEŽ NEBO JINÍ PTÁCI chovaní v zajetí! 

- s tímto soupisem začneme již zítra, tj. v úterý 18.2.2020

- prosíme občany o maximální spolupráci 


VŠEM CHOVATELŮM se nařizuje:

1) zajistit umístění a držení veškeré drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém jsou chovány. Není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na jejich pohodu, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství. Musí být přijata opatření k zamezení vnikání volně žijících ptáků do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů a k zamezení možnosti kontaminace krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků. U vchodů a východů z uvedených prostor se musí vhodně umístit dezinfekční prostředky,

2) sledovat zdravotní stav drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a každé zvýšení nemocnosti nebo úmrtnosti, anebo významného poklesu produktivity, hlásit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj na tel. čísla +420 777 303 010, +420 777 783 312 nebo +420 773 851 059, 

3) zajistit neprodlené neškodné odstranění kadáverů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, a to prostřednictvím asanačního podniku. O způsobu shromažďování a přepravy kadáverů k neškodnému odstranění budou chovatelé informováni obecními úřady způsobem v místě obvyklým,

4) zajistit dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy

5) vést záznamy o všech osobách, které navštívily hospodářství, s výjimkou obytných částí, a na požádání je předložit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj

V ochranném pásmu se ZAKAZUJE:

1) vstup drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj. Toto omezení neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostor hospodářství, v nichž nemají 

          1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství, nebo 

         2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány,

2) přemísťování a rozmetávání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy z hospodářství v ochranném pásmu bez souhlasu Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj,

3) pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů a veřejných vystoupení drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí,

4) vypouštění drůbeže za účelem zazvěření a vypouštění ptáků chovaných v zajetí,

5) pohyb a přeprava drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat, vajec a kadáverů z hospodářství po pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací sloužících výlučně potřebám daného hospodářství, anebo při přepravě v železniční dopravě. Tento zákaz se nevztahuje na tranzitní přepravu přes ochranné pásmo při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo zastávky v ochranném pásmu. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj může povolit výjimku ze zákazu pro přímou přepravu pouze za podmínek uvedených v § 21 až 26 vyhlášky č. 36/2007 Sb.,

6) přeprava drůbežího masa z jatek, porcoven a chladíren, s výjimkou masa

            1. z drůbeže pocházející z hospodářství, jenž se nachází mimo ochranné pásmo, skladovaného a přepravovaného odděleně od masa z drůbeže pocházející z hospodářství uvnitř ochranného pásma, nebo 

           2. vyrobeného nejméně 21 dní před odhadovaným dnem vzniku prvotní infekce v hospodářství v ochranném pásmu a počínaje tímto dnem skladovaného a přepravovaného odděleně od masa vyrobeného po uvedeném dni. 

Tento zákaz se nevztahuje na tranzitní přepravu přes ochranné pásmo při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky. Výjimky z tohoto opatření může povolit Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj na základě žádosti.

Celé NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY viz. soubor níže.